USLOVI PRIVATNOSTI

OBAVESTENJE O OBRADI PODATAKA  O LICNOSTI

 

U skladu sa Zakonom o zastiti  podataka o licnosti   i u skladu  sa  implementacijom pozitivnih   zakonskih  standarda  u oblasti   zastite  podataka o licnosti   Zlatara  Gold  u daljem tekstu ( Rukovalac )   vrsi  obradu podataka     licnosti koji su neophodni  za uspostavljanje  poslovnog  odnosa sa strankom .

SVRHA  OBRADE  I PRAVNI  OSNOV
Rukovalac  podatke  obradjuje na osnovu Zakona i saglasnosti  lica na koje  se podaci odnose.
Rukovalac  podatke obradjuje  u cilju  :
-Izvrsavanja  prava i obaveza koje proisticu  iz poslovnog  odnosa izmedju  Rukovalaca i  Lica  na koje  se podaci  odnose .
-Izvrsavanja pravnih obaveza Rukovaoca  u skladu  sa Zakonom o zastiti  podataka i drugih  Zakona  sa kojima se  uredjuje  promet  investicionog  zlata.

Imajuci  nevedeno u vidu , dostavljanje podataka  o licnosti  od strane Lica    je neophodno  u cilju stupanja  u poslovni odnos,ili  izvrsavanja prava i obaveza koje proisticu  iz poslovnog odnosa  Rukavaoca i Lica na koje se podaci odnose ,kao i cilju izvrsavanja  zakonskih obaveza obaveza Rukovaoca .
U slucaju nedostavljanja  neophodnih podataka , Rukovalac nije u mogucnosti  da stupi u poslovni odnos sa strankom.

PRIMAOCI  PODATAKA  O LICNOSTI

Rukovalac  ,ima pravo da podatke o licnosti  koji se odnose  na lice ,kao i podatke  o  poslovnim transakcijama  sa licem ,dostavi  nadleznim drzavnim organima na njihov  zahtev.

Svi prikupljeni podaci o Licu sa kojim se uspostavlja poslovni odnos,
predstavljaju za Rukovaoca Poslovnu tajnu i kao takvi ne mogu su uciniti dostupnim trecim licima.
Obaveza cuvanja poslovne tajne za Rukovaoca je TRAJNA .

ROK  CUVANJA  PODATAKA  O  LICNOSTI

Rukovalac ce podatke o licnosti  koji su prikupljeni  u cilju izvrsenja   prava  i obaveza iz poslovnog odnosa ,obradjivati  sve  dok traje poslovni odnos Rukovaoca  sa Licem  na koje  se podaci odnose.

Prikupljeni   podaci  cuvaju   se, onaj vremenski  period ,kako  to  propisuju   Zakonski  okviri ( Zakon o pdv u i Zakon o racunovodstvu ) .

IMENOVANO  LICE   ZA ZASTITU  PODATAKA  O LICNOSTI

U  cilju  implementacije standarda zastite  podataka  o licnosti  propisanih Zakonom o zastiti  podataka  licnosti , Rukovalac  je imenovao Lice   za Zastitu podataka o licnosti  kojem se mozete  obratiti sa svim pitanjima    i zahtevima u vezi sa obradom Vasih  podataka o licnosti na sledece  adrese :
zlataregold@gmail.com
Posta : Mutapova 65, 11000 Beograd.

KATEGORIJE  PODATAKA  KOJE  RUKOVALAC  OBRADJUJE

1. Osnovni  podaci
2. Podaci  o  upoznavanju  stranke.

SLOBODA   DAVANJA   SAGLASNOSTI   I MOGUCE   POSLEDICE NEDAVANJA  SAGLASNOSTI  ZA OBRADU  PODATAKA O LICNOSTI
Davanje  saglasnosti   za obradu   podataka   je  dobrovoljno.