PRODAJNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 18302.88488625
OTKUPNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 17507.1072825