PRODAJNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 18891.19130625
OTKUPNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 17887.311575