PRODAJNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 19489.14754875
OTKUPNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 18641.7933075