PRODAJNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 19953.67003875
OTKUPNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 18893.330085