PRODAJNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 21982.46203125
OTKUPNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 20814.311875