PRODAJNA CENA POLUGA 250 GRAMA
EUR 9195.0802632
OTKUPNA CENA POLUGA 250 GRAMA
EUR 8753.0090967