PRODAJNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 44163.8642739
OTKUPNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 42019.9873674