PRODAJNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 44675.8303677
OTKUPNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 42507.1007382