PRODAJNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 43767.1402245
OTKUPNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 41642.521767