PRODAJNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 38791.2006867
OTKUPNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 37284.7462911