PRODAJNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 37601.0285385
OTKUPNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 35775.735891