PRODAJNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 36430.0633977
OTKUPNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 35015.3036541