PRODAJNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 39702.208917
OTKUPNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 37774.917222