PRODAJNA CENA POLUGA 100 GRAMA
EUR 3695.94487075
OTKUPNA CENA POLUGA 100 GRAMA
EUR 3501.4214565